Nai ma afu nhumakfous

Neon ahunut fai ahunut, nai ma afu nfeen ma naskeek. Nai ma afu namriin, namria ma nasnau.

Oras naan, nai ma afu nsimo ma ntoup upun ma pinis, mainikin ma oetenes.

Oras naan, nai ma afu natnaat, naskau ma na’aifat usif ma nai, mnasi’ ma amaf, koro-manu.

Oras naan, nai ma afu na’naeb ma nanaib tuaf ma fatuf apinat – akrahat.

Oras naan, nai ma afu nateek, ma nabera’, nahake’ ma nateut uuf ma pah nbi pah ma nifu, faut kanaf ma oe kanaf.

 

Neno ia ma oras ia, nai ma afu na’eek eno’, natau matan apinat-akrahat.

Neno ia ma oras ia, nai ma afu ntitar ma napasib, naskotub ma nakotib upun ma pinis, mainikin ma oetenes.

Neno ia ma oras ia, nai ma afu nmeot ma nmuu, namsau ma namsaab.

Neno ia ma oras ia, nai ma afu nhumakfous ma nkae.

Neno ia ma oras ia, nai ma afu ka nabei’ fa he nahoeb athoen neno ansuun neno.

 

Sekaukah es anturun ma nbaab, anhanmau ma nseu’saab?

Sekaukah es anhao ma nfait tuaf ma fatuf, koro-manu, mnasi’ ma amaf, usif ma nai?

 

Atuis: Heronimus Bani